کلیپ ها و صوت کتاب EFP5 ( part 2 )

جلسه اول

جلسه اول

جلسه دوم (صفحه 31 و 32)

جلسه سوم (Now, write & read)

جلسه چهارم

جلسه چهارم (conversation)

جلسه پنجم

جلسه پنجم

جلسه ششم (صفحه 37 و 38)

جلسه هفتم Now, write & read

جلسه هشتم (We are lost)

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه نهم

جلسه دهم (صفحه 43 و 44)

جلسه یازدهم (Now, write & read)

جلسه دوازدهم (conversation)

جلسه دوازدهم (شعر Morning meal)

جلسه دوازدهم (he/she likes)

جلسه سیزدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم (صفحه 49 و 50)

درس نهم (Unit 9)

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم (Now, write & read)

جلسه شانزدهم (seasons of the year)

جلسه شانزدهم (seasons of the year)

جلسه هجدهم (صفحه 55 و 56)

جلسه نوزدهم (Now, write & read)

جلسه بیستم (conversation)

جلسه بیستم (conversation)

جلسه بیستم (conversation)

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن