کلیپ ها و صوت کتاب EFP2

جلسه اول

شعر In the name of Allah

صفحه اول و دوم

جلسه دوم

داستان ترمه و تپل: The shoes

جلسه دوم

صفحه چهارم: Now, follow the lines​

جلسه سوم

صفحه اول و دوم درس 2

جلسه چهارم

صفحه چهارم: Now, follow the lines

جلسه پنجم

صفحه اول و دوم درس 3

جلسه ششم

داستان ترمه و تپل: The fan

جلسه ششم

صفحه چهارم: Now, follow the lines

جلسه هفتم

اعداد 1 تا 10

جلسه هفتم

شعر رنگ ها

جلسه هشتم

صفحه چهارم: Now, follow the lines

جلسه نهم

صفحه اول و دوم درس 5

جلسه دهم

داستان ترمه و تپل: water

جلسه دهم

صفحه چهارم: Now, follow the lines

جلسه یازدهم

صفحه اول و دوم درس 6

جلسه دوازهم

صفحه چهارم: Now, follow the lines​

جلسه سیزدهم

صفحه اول و دوم درس 7

جلسه سیزدهم

شعر شغل ها

جلسه چهاردهم

صفحه چهارم: Now, follow the lines​

جلسه پانزدهم

صفحه اول و دوم درس 8

جلسه شانزدهم

صفحه چهارم: Now, follow the lines​​

جلسه هفدهم

صفحه اول و دوم درس 9

جلسه هجدهم

صفحه چهارم: Now, follow the lines​​

جلسه نوزدهم

صفحه اول و دوم درس 10

جلسه بیستم

صفحه چهارم: Now, follow the lines​​

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن