کلیپ ها و صوت کتاب EFP1

جلسه اول

شعر In the name of Allah

جلسه اول

صفحه اول و دوم درس 1

جلسه دوم

داستان های ترمه و تپل: The bike

جلسه دوم

Now, follow the lines

جلسه سوم

صفحه اول و دوم درس 2

جلسه پنجم

صفحه اول و دوم درس 3​

جلسه ششم

داستان های ترمه و تپل: Paint

جلسه ششم

Now, follow the lines

جلسه هفتم

آموزش اعداد 1 تا 5

جلسه هفتم

شعر Who are you?

جلسه نهم

صفحه اول و دوم درس 5

جلسه دهم

داستان های ترمه و تپل: Tooth

جلسه دهم

Now, follow the lines

جلسه یازدهم

صفحه اول و دوم درس 6

جلسه سیزدهم

صفحه اول و دوم درس 7

جلسه سیزدهم

شعر One, two, three

جلسه چهاردهم

داستان های ترمه و تپل: The bird

جلسه چهاردهم

Now, follow the lines

جلسه پانزدهم

صفحه اول و دوم درس 8

جلسه هفدهم

صفحه اول و دوم درس 9

جلسه هجدهم

داستان های ترمه و تپل: The dustman

جلسه هجدهم

Now, follow the lines

جلسه نوزدهم

صفحه اول و دوم درس 10

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن